Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Preambule / Voorwerp / Toepassing en tegenstelbaarheid van de AVW

De huidige algemene voorwaarden regelen uitsluitend de relaties tussen LSDC Franchising bvba, gelegen te Grand Place 23 bus 402 te Louvain-la-Neuve, België - BTW BE 0842.155.978 en de internetgebruikers die hun aankopen doen via de website www.lessecretsduchef.be. Dientengevolge kan de internetgebruiker slechts producten en/of diensten bestellen, indien hij alle voorwaarden die hieronder voorzien zijn, aanvaard.

De internetgebruiker die wenst te kopen op de website www.lessecretsduchef.be verklaart dat hij/zij de volledige rechtsbekwaamheid heeft. Elke persoon die wordt getroffen door onbekwaamheid, namelijk krachtens artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, mag op geen enkele wijze aankopen doen op lessecretsduchef.be. De raadpleging van de website www.lessecretsduchef.be en de diensten die hij aanbiedt, vallen dan onder de verantwoordelijkheid van zijn wettelijke vertegenwoordiger. Deze wettelijke vertegenwoordiger moet de huidige bepalingen naleven. In elk geval moet de wettelijke vertegenwoordiger bij de overmaking van de persoonsgegevens zelf het inschrijvingsformulier invullen of uitdrukkelijk de persoon die hij vertegenwoordigt machtigen om het voornoemde formulier in te vullen.

Door zijn aankoop erkent de koper op voorhand kennis te hebben genomen van de huidige algemene verkoopsvoorwaarden met betrekking tot onze e-commerce website, www.lessecretsduchef.be, en ze zonder voorbehoud te hebben aanvaard, zonder dat deze aanvaarding echter zou afhangen van een handgeschreven handtekening door de koper. Het feit van een bestelling te doen op www.lessecretsduchef.be en te klikken op het vakje betreffende de aanvaarding van de huidige voorwaarden, houdt de automatische, onherroepelijke, volledige instemming zonder voorbehoud van de klant in met de huidige algemene verkoopsvoorwaarden.

De aankoopvoorwaarden die uitgaan van de koper kunnen niet de overhand hebben op onze algemene verkoopsvoorwaarden en zullen bijgevolg als nietig en van geen waarde worden beschouwd.

LSDC Franchising sluit zich aan bij Becommerce en verbindt zich ertoe haar deontologische code na te leven die toegankelijk is op de website www.becommerce.be. Becommerce ziet toe op de bescherming van de rechten van de consument. Contact Becommerce : info@becommerce.be

In geval van een geschil, is het mogelijk om de Europese Commisie Vorm te doen

Producten

De teksten die aanwezig zijn op de website www.lessecretsduchef.be en die afkomstig zijn van externe bronnen, werden gereproduceerd met het impliciete of expliciete akkoord van hun respectievelijke auteurs. In dit opzicht wordt op de website melding gemaakt van de respectievelijke bronnen en auteurs.

De afbeeldingen die worden voorgesteld op de website zijn de weergave van de verkoopsproducten daarop, uitgezonderd in de beperkende gevallen die inherent zijn aan de technische kenmerken van het Internet (resolutie en kleuren op het scherm van de internetgebruiker ….). De afbeeldingen die de producten weergeven, kunnen (schaal)verminderingen zijn van echte modellen en kunnen, in dat opzicht, zeer geringe wijzigingen vertonen ten opzichte van het product dat u zult ontvangen. De afbeeldingen zijn niet-contractueel, de kleurschakeringen en de weergave van de materialen op het scherm kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Omwille van de specificiteit van het internet garandeert de firma niet dat alle producten in real time op haar site beschikbaar zijn. In het geval van de tijdelijke of definitieve onbeschikbaarheid van een van de producten, zal de firma de internetgebruikers daarvan op de hoogte brengen via haar site of de verzending van een e-mail naar een geldig e-mailadres dat wordt verstrekt door de koper. De firma zal u dan een nieuwe leveringstermijn voor het product voorstellen, de vervanging van het bestelde product door een gelijkwaardig product (kwaliteit en prijs), een tegoed, of om uw annuleringsrecht uit te oefenen (annulering van uw bestelling). De koper kan bijkomende inlichtingen bekomen over de kenmerken van het(de) weerhouden product(en) door een schriftelijke vraag te sturen naar : info@lessecretsduchef.be

2. Prijzen en promoties

De prijzen vermeld op de website www.lessecretsduchef.be zijn uitgedrukt in Euro, alle taksen inbegrepen (BTW 21% en 6% voor boekhandel en kruidenierszaak), en zijn geldig voor Europa. Deze prijzen zijn vermeld, exclusief leveringskosten. LSDC Franchising behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk ogenblik te wijzigen, maar de producten zullen worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik van de bekrachtiging van de bestelling.

De prijzen (alle taksen inbegrepen) op deze site zijn louter indicatief en zijn geldig op publicatiedatum op de site . Alle prijzen zijn, behoudens typografische fouten, adviesprijzen. Elke onafhankelijke franchisewinkel van Les Secrets du Chef, is, conform de wettelijke vereisten, vrij om zelf de verkoopsprijzen te bepalen.

De prijzen die vermeld staan op de website mogen door de eigenaar van de site om het even wanneer en zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De leveringstarieven zijn ten laste van de koper, behoudens andersluidende bepalingen die werden bedongen tijdens het bestelproces. De verschillende leveringsopties (vergezeld van hun tarieven) worden voorgesteld tijdens het bestelproces en verduidelijkt tijdens de samenvatting daarvan. De betaling van de volledige prijs moet worden gedaan vóór de levering van de producten, behoudens andersluidende bepaling gespecificeerd tijdens het bestelproces en vermeld op de factuur. In het geval van een levering van producten buiten het Belgische grondgebied zijn de douanetaksen en formaliteiten uitsluitend ten laste van de koper, tenzij anders vermeld. De koper verplicht er zich dan toe om de invoermogelijkheden van de bestelde producten na te gaan ten aanzien van het grondgebied van het land van levering.

LSDC Franchising blijft openstaan voor alle vragen die uitgaan van een internetgebruiker met het oog op een belangrijke algemene aankoop. Daartoe mag een specifieke vraag worden verstuurd en een interessante aanbieding zal zo snel mogelijk toekomen bij de internetgebruiker.

Onze speciale aanbiedingen en promoties zijn geldig binnen de beperking van de beschikbare voorraden. De eventuele promoties die worden toegekend onder de vorm van kortingsbonnen, zijn slechts geldig voor een enkele bestelling per huishouden en over een gegeven geldigheidsperiode.

3. Bestelling

De bestelling wordt nagekomen, onverminderd de mogelijkheid voor LSDC Franchising om ze te weigeren. Een bestelling zal namelijk niet kunnen worden nagekomen om wettige redenen en namelijk in geval van een duidelijke vergissing van prijsopgave, gebrek aan betaling van vorige aankopen, in geval van onbeschikbaarheid van een product of in geval van teruggave of verlies van artikelen die door LSDC Franchising als te frequent werden bestempeld.

LSDC Franchising verbindt zich ertoe om de bestellingen na te komen die werden ontvangen op de website www.lessecretsduchef.be, enkel binnen de beperking van de beschikbare voorraden aan producten.

Elke internetgebruiker die zijn bestelling wenst te valideren, zal zich moeten identificeren door het gepaste formulier in te vullen dat wordt verstrekt op www.lessecretsduchef.be.

Na de inhoud van zijn bestelling te hebben gecontroleerd, evenals de totale kost daarvan (bestelde producten, verzendingskosten, facultatieve opties), en eventuele fouten te hebben verbeterd, zal de internetgebruiker de bestelling definitief bevestigen. Deze bestelling zal gelden als de afsluiting van een overeenkomst.

LSDC Franchising behoudt zich het recht voor om het bedrag van de kosten aan te passen naargelang de evolutie van de posttarieven. Niettemin blijven de verzendingskosten, zoals gevalideerd door de koper, van toepassing.

De bestelling zal worden uitgevoerd ten laatste binnen een termijn van niet meer dan 7 dagen na de voorziene leveringsdatum van het product of de dienst vermeld tijdens de bestelling, onder voorbehoud van de aanvaarding daarvan door de firma.

Wanneer de bestelling wordt geregistreerd op www.lessecretsduchef.be, zal de koper een bevestigingse-mail ontvangen met vermelding van de details van zijn bestelling en de algemene verkoopsvoorwaarden. Deze moet als definitief worden beschouwd. LSDC Franchising wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot een fout vanwege de koper (omschrijving, verzendingsgegevens,…). In geval van onbeschikbaarheid van een product zal de koper ten laatste op de hoogte worden gebracht bij de levering van de bestelling.

4. Betaling

Geen enkele koopwaar zal worden afgeleverd, indien LSDC Franchising het bedrag van de bestelling niet heeft ontvangen. De producten blijven eigendom van LSDC Franchising en dit tot aan de volledige betaling van de prijs. Het totale bedrag is opeisbaar bij de bestelling. Het totale bedrag vermeldt de prijs van het volledige artikel + de kost van de transportkosten.

Opdat een reservering van een workshop of product zou worden gevalideerd, moet deze betaald worden. De betaling gebeurt via de beveiligde site www.ingenico.com, die de tussenpersoon is van de Belgische en internationale financiële operatoren. Vanaf de ontvangst van de betaling zal u een bevestiging per e-mail worden gestuurd. De aanvaarde betalingswijzen zijn: -Paypal -Bancontact, Maestro, MasterCard, Visa, American Express, ING HomePay, CBC Online, Belfius Direct Net, giropay, iDEAL, KBC Online, Bankoverschrijving -cadeaukaart of cadeacheque Les Secrets du Chef

Indien de enige betaalwijze een betaling per bankkaart is, gebeurt de definitieve validatie van de bestelling vanaf de volledige betaling (behoudens bijzondere bepalingen) daarvan. LSDC Franchising garandeert dat de betaling beveiligd is door S.S.L. (Secure Socket Layer)-encryptie om alle gegevens die verband houden met het betalingsmiddel zo efficiënt mogelijk te beschermen. LSDC werkt samen met Ingenico voor de on-linebetalingen.

De koper kan betalen per bankoverschrijving, maar dit vóór de levering van de goederen. Geen enkele koopwaar zal worden geleverd, indien LSDC Franchising niet het bedrag van de bestelling heeft ontvangen. De betalingen per bankoverschrijving moeten worden gedaan op onze volgende bankrekening met mededeling van uw bestellingsnummer: Begunstigde / Bank / IBAN / BIC rekeningnummer BE32 3631 5175 2702

De koper moet alle invorderingskosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, betalen waartoe de invordering van een onbetaalde factuur aanleiding zal geven. De buitengerechtelijke invorderingskosten worden forfaitair vastgelegd op een bedrag gelijk aan 15% van het totale verschuldigde bedrag, met een minimum van 120€. De niet-betaling op de vervaldag van een enkele factuur maakt onmiddellijk en van rechtswege het saldo van alle andere facturen, vervallen of niet, opeisbaar. Elke betwisting van een factuur moet plaatsvinden binnen de 8 dagen naar haar ontvangst.

Om zijn bestelling te betalen, beschikt de koper naar zijn keuze over alle betalingswijzen die zijn beoogd in het bestellingsproces en voorgesteld op de site van de firma. Hij waarborgt aan de firma dat hij beschikt over de eventueel noodzakelijke toelatingen om de door hem gekozen betalingswijze te gebruiken bij de validatie van de bestelling.

Wij bewaren geen gegevens betreffende bankkaarten van onze klanten als gevolg van een betaling.

Factuur

Een factuur wordt opgemaakt voor elke bestelling op onze website. Deze wordt ingevoegd in het pakket, met de koopwaar. Voor de ondernemingen moet het BTW-nummer correct worden meegedeeld, opdat de factuur zou kunnen worden uitgeschreven. Indien u vragen heeft betreffende uw factuur, gelieve een e-mail te sturen naar onze klantendienst: info@lessecretsduchef.be

5. Levering

Alle bestellingen worden verstuurd vanaf België. Voor de levering van uw bestelling doen wij een beroep op de onderneming Bpost, die levert op het adres dat is opgegeven door de klant tijdens zijn bestelling.

Van zodra uw betalingsmethode wordt gevalideerd, bereidt LSDC Franchising uw bestelling voor verzending voor.

A) TERMIJN

Voor alle artikelen die beschikbaar zijn in voorraad, zijn de volgende verzendingstermijnen en –kosten van toepassing. Voor een levering in België: na de ontvangst van uw bestelling en de betaling zullen uw producten voor de verzending worden voorbereid binnen een termijn van 72 uur (werkdagen). Deze termijnen zijn indicatief en niet contractueel. Van zodra uw bestelling onderweg is, ontvangt u een e-mail met het trackingnummer van het pakket dat u toelaat op elk ogenblik het verloop van de verzending te volgen.

Voor de afhalingen van pakketten in de leveringspunten of in de winkel wordt een geldig identiteitsbewijs geëist. Bij gebrek hieraan zullen de bestelde producten niet kunnen worden geleverd.

In het geval van een laattijdige levering, gelieve de firma in te lichten door u te richten tot de klantendienst of door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: info@lessecretsduchef.be. Indien de vertraging meer dan 7 dagen bedraagt na de voorziene leveringsdatum tijdens het bestelproces, kunt u overgaan tot een aanvraag tot terugbetaling daarvan.

In geval van afwezigheid van de koper verzekert de dienst Bpost dat hij een tweede maal langskomt. Indien het pakket bij een tweede passage nog steeds niet in ontvangst genomen wordt, zal een afleverbericht wordt achtergelaten in de brievenbus. Het pakket zal kunnen worden afgehaald binnen een termijn van twee weken in uw postkantoor, vooraleer het wordt teruggestuurd naar onze kantoren. Bovendien, zullen, in het geval van een terugzending van de bestelling - welke ook de redenen daarvan zijn - de kosten van de nieuwe en tweede verzending worden aangerekend aan de koper.

Indien eventuele vertragingen zich zouden voordoen, kan LSDC Franchising niet aansprakelijk worden gesteld, indien de koper niet up-to-date is met zijn contractuele verplichtingen (adres onvoldoende vermeld, afwezigheid van de bestemmeling, stakingen, ongunstige weersomstandigheden…).

B) VOORBEHOUDEN

De koper moet de staat van zijn bestelling op het ogenblik van de levering controleren. U moet aan de transporteur en de Klantendienst van LSDC Franchising elk zichtbaar gebrek van het geleverde product (bijvoorbeeld: beschadigd pakket, reeds geopend pakket ...), alsook elke duidelijke tekortkoming in de dienstverlening, meedelen. Elk leveringsprobleem, evenals elk zichtbaar gebrek, moet ons snel worden gemeld (binnen een termijn van 48 H) per e-mail aan info@lessecretsduchef.be. Bij gebrek hieraan, kan de koper zich niet meer beroepen op dit gebrek.  Het overeenstemmende teruggestuurde artikel moet vervolgens bij ons aankomen binnen de twee weken na de ontvangst met de vraag tot uitwisseling of terugbetaling onder de voorwaarden voorzien in fine.

Het is mogelijk dat het pakket beschadigd is of dat de inhoud daarvan gedeeltelijk of volledig werd ontvreemd. Als u een dergelijke fout vaststelt, gelieve dit te vermelden op de bon van de transporteur en het product te weigeren door het ons terug te sturen, vergezeld van een kopie van de leveringsbon en een foto. In het geval u kennis zou nemen van deze fout na het vertrek van de transporteur, gelieve ons deze te melden per e-mail op het e-mailadres: info@lessecretsduchef.be of per aangetekend schrijven (op het volgend adres : LSDC Franchising, Grand Place 23 bus 402 te 1348 Louvain-la-Neuve) binnen een maximumtermijn van 48h (werkdagen) na de ontvangst van de bestelling. Ingeval een van onze dienstverleners-transporteur een pakket zou verliezen, zal de firma een onderzoek doen bij de betrokken diensten.

Ondanks de zorg die wordt besteed aan de voorbereiding van de bestellingen, is het mogelijk dat een product daarin ontbreekt, of dat een vergissing zich heeft voorgedaan tijdens de voorbereiding. Indien u een dergelijke vergissing vaststelt, gelieve ons deze mee te delen, ten vroegste, en, indien mogelijk, binnen de 48h (werkdagen) na de ontvangst van de bestelling. Deze melding kan per e-mail worden gedaan op het e-mailadres: info@lessecretsduchef.be of per aangetekend schrijven op het volgende adres : LSDC Franchising, Grand Place 23 bus 402 te 1348 Louvain-la-Neuve. Indien u een niet-besteld artikel of een artikel dat is stukgegaan tijdens het transport, ontvangt, dan krijgt u, op eenvoudig verzoek, een retoureticket dat u op uw pakket moet kleven. Het volstaat vervolgens om uw retourpakket in eender welk postkantoor af te geven, zonder dat u daarvoor de minste kosten moet maken.

C) LEVERINGSKOSTEN

Wij zien erop toe dat de verzending van uw bestelling gebeurt onder optimale omstandigheden. De leveringskosten van uw bestelling hangen af van het land waarnaar wij uw pakket moeten sturen. Hieronder vindt u de lijst van de landen waar wij leveren en de respectievelijke tarieven

Bpost:

Gemiddelde levertijd van 2 tot 5 werkdagen.

Zone 1: België: € 5,95 bij een afhaalpunt. 6,95 € thuis. Gratis levering vanaf 85 € aankoop.

Zone 2: Frankrijk: € 16,95 onder de € 85 aankoop. € 11,95 gelijk aan of hoger dan € 85 aankoop. Gratis levering vanaf 200 € aankoop.

Zone 3: Nederland, Duitsland, Luxemburg: € 12,95 thuis. Gratis levering vanaf 200 € aankoop.

Zone 4: Oostenrijk, Italië, Verenigd Koninkrijk: € 25. Gratis levering vanaf 300 € aankoop.

Zone 5: Kroatië, Hongarije, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Ierland, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Tsjechië, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Zweden: € 35. Gratis levering vanaf 400 € aankoop.

Zone 6: Bulgarije, Griekenland: 45 €. Gratis levering vanaf 500 € aankoop.

Landen die niet in bovenstaande lijst worden genoemd, maken geen deel uit van ons standaard bezorggebied. Indien u levering buiten dit gebied wenst, neem dan contact op met onze klantenservice, wij kunnen dan een persoonlijk aanbod doen.

Mondial Relay:

Gemiddelde levertijd van 7 à 10 werkdagen.

Zone 1: België: € 5,95 bij een afhaalpunt. Gratis levering vanaf 60 € aankoop.

Zone 2: Frankrijk, Luxemburg: € 6,95 bij een afhaalpunt. Gratis levering vanaf 85 € aankoop.

Levering op pallet:

Goederen buiten het standaardformaat, ofwel meer dan 30 kg of tot een maximale lengte van 1,5 m of waarvan de som van de zijden (lengte + 2 x hoogte + 2 x breedte) groter is dan 3 m, moeten per speciale pallet op een pallet worden afgeleverd. vervoerder.

Gemiddelde levertijd van 3 tot 5 werkdagen in België en 10 tot 15 dagen in Europa.

Zone 1: België

Gratis levering aan huis of afhalen in de winkel

Zone 2: Europa (exclusief België): Vaste bijdrage in de bezorgkosten: € 50

Landen die niet in bovenstaande lijst worden genoemd, maken geen deel uit van ons standaard bezorggebied. Indien u bezorging buiten dit gebied wenst, neem dan contact op met onze klantenservice, wij kunnen dan een persoonlijk aanbod doen.

Douane

Voor de levering van uw bestelling buiten de Europese Unie is het mogelijk dat u douanerechten en/of accijnzen moet betalen. Dit hangt af van het land van bestemming. De kosten kunnen eveneens variëren van land tot land. Wij hebben geen enkele controle over de eventuele kosten die in rekening worden gebracht door de douanediensten. Deze kosten zijn te uwen laste. Het is eveneens mogelijk dat de douanediensten uw pakket openen om het te controleren. Hoewel wij uw persoonlijke levenssfeer naar beste vermogen wensen te beschermen, valt een inspectie van de douanediensten niet onder onze verantwoordelijkheid. De levering van een pakket kan uitzonderlijk worden vertraagd door een controle van de douanediensten. Voor meer informatie raden wij u aan om het douanekantoor van het land van bestemming te contacteren.

De landen van levering worden opgegeven tijdens de orderinvoer. Wij leveren in Europa. Voor elke andere vraag tot levering uit Europa, contacteer : info@lessecretsduchef.be

6. Tevredenheid / Herroepingsrecht / Terugbetaling / Ruil

Voor elke klacht, welke ook de inhoud daarvan is, is het contactadres het volgende : info@lessecretsduchef.be of per aangetekend schrijven op het volgend adres : LSDC Franchising, Grand Place 23 bus 402 te 1348 Louvain-la-Neuve.

Het Herroepingsrecht

In het kader van een verkoop op afstand via de website www.lessecretsduchef.be heeft de koper-consument het recht om de firma LSDC Franchising in te lichten dat hij afstand doet van de aankoop. Hij is gehouden dit te doen via aangetekend schrijven (op het volgend adres : LSDC Franchising, Grand Place 23 bus 402 te 1348 Louvain-la-Neuve) of per e-mail : info@lessecretsduchef.be, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag na de leveringsdatum van de goederen. Elke aanvraag tot terugname gedaan buiten die termijn kan niet worden aanvaard. Geen enkele rechtvaardiging zal worden gevraagd aan de koper-consument.

De artikelen moet worden teruggestuurd in hun oorspronkelijke staat (niet gebruikt) ten laatste binnen 14 kalenderdagen na de mededeling van de beslissing om terug te komen op de overeenkomst. Alle toebehoren en documenten (bijsluiter, certificaat, …) die zijn verbonden aan de artikelen, moeten eveneens worden teruggestuurd. De terugzendingskosten van de artikelen zijn ten laste van de koper. De niet-gefrankeerde verzendingen zullen worden geweigerd en teruggestuurd naar de afzender. Voor elk geopend, ontzegeld, beschadigd, onvolledig, vuil of niet-conform artikel zal geen enkel herroepingsrecht worden toegekend.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht binnen de bovenvermelde termijn, indien de terugzendingsvoorwaarden worden nageleefd, verbindt LSDC Franchising zich ertoe om aan de koper het bedrag van de artikelen terug te betalen binnen de twee weken na de ontvangst van de verstuurde artikelen. Geen enkel tegoed of terugbetaling in contanten is mogelijk. De terugbetaling gebeurt op een rekeningnummer dat wordt meegedeeld door de klant. Indien u een terugbetaling verschuldigd is, zal u worden terugbetaald onder aftrek van elk bedrag dat u ons op dat ogenblik nog verschuldigd bent.

LSDC Franchising zal de artikelen terugbetalen die correct werden teruggestuurd en die beantwoorden aan de voorwaarden die hieronder zijn aangehaald (« Worden nooit teruggenomen door LSDC »). Indien een artikel dat werd teruggestuurd door de koper, wordt beschouwd als niet-conform aan de voorwaarden van terugname en dus niet wordt teruggenomen, verplicht LSDC Franchising zich ertoe om de koper te contacteren om hem te melden dat zijn artikel niet zal worden terugbetaald. De koper kan dan, naar keuze, zijn product achterlaten bij LSDC Franchising of beslissen dat zijn product naar hem wordt teruggestuurd, maar op zijn eigen kosten.

De verzendingskosten en risico’s inherent aan de terugzending blijven ten laste van de koper en zullen dus niet worden terugbetaald.

Worden nooit teruggenomen door LSDC: • De cadeaubons van Les Secrets du Chef • De Kookworshops • De artikelen beschadigd door onachtzaamheid, verkeerd gebruik of die werden hersteld door derden of door de gebruiker zelf • De boeken • Elektrisch materiaal (huishoudtoestellen) die werden geopend of gebruikt • De artikelen die volgen op een persoonlijke of bijzondere bestelling • De artikelen die kunnen bederven of verouderen (kruidenierswaren, …) • De artikelen die werden gefabriceerd of verwerkt op vraag van de koper.

Meer infos op het FOD Economie website 

Modelformulier voor herroeping 

De ruil

De koper kan de uitwisseling vragen van de bestelde artikelen. Hij moet dit doen per aangetekend schrijven (op het volgend adres : LSDC Franchising, Grand Place 23 bus 402 te 1348 Louvain-la- Neuve) of per e-mail : info@lessecretsduchef.be, binnen de 14 jours werkdagen vanaf de dag na de leveringsdatum van de goederen. Elke aanvraag tot ruil die wordt gedaan na die termijn kan niet worden aanvaard.

De artikelen moeten worden teruggestuurd in hun oorspronkelijke staat (niet gebruikt) en in hun oorspronkelijke, gesloten verpakking ten laatste binnen de 14 kalenderdagen na de mededeling van zijn vraag tot uitwisseling. Alle toebehoren en documenten (bijsluiter, certificaat, …) die zijn verbonden aan de artikelen moeten eveneens worden teruggestuurd. De terugzendingskosten van de artikelen zijn ten laste van de koper. Voor elk geopend, ontzegeld, beschadigd, onvolledig, vuil of niet-conform artikel zal geen enkele mogelijkheid tot uitwisseling worden toegestaan.

Enkel de artikelen die correct werden teruggestuurd en beantwoorden aan de voorwaarden die hierboven zijn aangehaald (« Worden nooit teruggenomen door LSDC ») kunnen worden uitgewisseld. De ruil zal uitsluitend worden gedaan op voorlegging van het kasticket en het product in zijn oorspronkelijke en nieuwe verpakking, tegen een product van dezelfde of een hogere waarde. Het verschil is voor rekening van de klant.

De verzendings-en verwerkingskosten zijn ten laste van de koper. De verzendingen die niet werden gefrankeerd of de verzendingen tegen terugbetaling, zullen niet worden aanvaard.

7. Dienst na verkoop / Garantie

Op de artikelen die werden aangekocht in de winkels van LSDC in België voorziet de wet een wettelijke garantie van minimum 2 jaar. Deze garantie kan langer zijn naargelang het aangekochte merk. Onze goederen worden gewaarborgd vanaf de facturatiedatum tegen elke fabricagefout. De factuur die werd afgeleverd met de referentie van het bestelde artikel geldt als garantie en moet verplicht worden bijgevoegd in geval van terugzending van het artikel. De garanties treden in werking op de facturatiedatum. Ze worden vastgelegd door elke fabrikant en meegedeeld met een bon die behoorlijk is ingevuld en bij elk product wordt gevoegd.

Zijn uitgesloten uit de garantie :

Elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die werd berokkend aan het artikel na de aankoop (bijv. door oxidatie, schokken, val,…); de vervanging van de elementen of toebehoren waarvan de regelmatige vernieuwing noodzakelijk is; De gevolgschade na een brand, waterschade, de bliksem, een ongeval, een natuurramp; de gebreken die met opzet of door onachtzaamheid werden veroorzaakt, door een onoordeelkundige behandeling, een slecht onderhoud, een gebrek aan onderhoud of een abnormaal gebruik of een gebruik niet-conform aan de voorschriften van de fabrikant; de gevolgschade na een commercieel, professioneel of collectief gebruik. Zijn eveneens uitgesloten uit de garantie : gloeilampen, koppelingen, weerstanden … (elk « éénmalig » onderdeel dat door het normale gebruik van het apparaat op regelmatige tijdstippen moet worden vervangen) en elke schade veroorzaakt aan personen die voortkomt uit het abnormale gebruik van het artikel dat niet gedekt is door onze verzekering.

Elk verborgen gebrek moet worden meegedeeld aan de verkoper ten laatste binnen de twee maanden na de ontdekking daarvan. Bij gebrek hieraan kan de koper zich niet meer beroepen op dit gebrek. Boven moet een aanvraag op basis van een verborgen gebrek worden ingeleid ten laatste binnen het jaar dat volgt op de levering. Deze termijn is echter niet van toepassing op de koper-consument.

Wanneer de koper rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de kosten die daarop betrekking te zijnen laste. In geval van tussenkomst door een derde die niet is aangeduid, of het herstel door de koper, wordt het voordeel van de garantie geannuleerd.

Indien de vordering van de koper, niet-consument, ontvankelijk en gegrond is, beperken de verplichtingen van de verkoper zich tot de vervanging of het herstel van de niet-conforme goederen, of tot het herstel van het gebrek, indien het een dienstverlening betreft, naar keuze van de verkoper. De koper-niet consument zal geen recht hebben op eender welke andere schadeloosstelling. De garantie speelt niet voor zichtbare gebreken.

8. Milieu

Les Secrets du Chef zamelt als apparatenhandelaar gebruikte apparaten in voor recyclage met de hulp van Recupel.

Desgewenst kunt u uw oude apparaat gratis inleveren bij het afhalen van uw bestelling in de winkel of door het terug te sturen naar ons. Mits het een soortgelijk apparaat is, met vergelijkbare afmetingen.

De vzw Recupel organiseert in België de inzameling en verwerking van gebruikte elektrische toestellen en lampen.

Door uw oude elektrische toestellen, energiebesparende / led-lampen en tl-buizen te recyclen, blaast Recupel ze een nieuw leven in. Ze verwerken elk voorwerp met een stekker, stekker of batterij: gsm, koelkasten, tv,….

Voor meer informatie: www.recupel.be

Help ons ze om te toveren in gloednieuwe electro. Het is gemakkelijk, gratis en goed voor de natuur!

9. Kookworkshops

LSDC Franchising biedt betalende kookworkshops aan voor privé-persponen. De verschillende formules zijn te bekijken op de website www.lessecretsduchef.be. De inhoud van de workshop, de plaats, data en uren, evenals de prijs zijn daarop te vinden. Les Secrets du Chef behoudt zich het recht voor om een workshop te annuleren of uit te stellen, indien het aantal ingeschrevenen minder dan 8 personen bedraagt. In dat geval staat het u vrij om, zoals u dat het beste uitkomt, een andere datum te reserveren of de terugbetaling van de betaalde prijs te vragen.

De reserveringen gebeuren in de winkel, per telefoon of via de website www.lessecretsduchef.be binnen de beperking van de beschikbare plaatsen.

De betalingswijzen die worden aanvaard, zijn : Contant geld, -Paypal -Bancontact, Maestro, MasterCard, Visa, American Express, ING HomePay, CBC Online, Belfius Direct Net, giropay, iDEAL, KBC Online, Bankoverschrijving, cadeaubon.

Bij de aankoop van een kookworkshop heeft de klant recht op een herroepingsrecht dat twee weken geldig is. In de klant van mening verandert na de twee geldige weken, zal het bedrag dat werd betaald voor de kookworkshop aan hem niet worden terugbetaald, maar kan een cadeaubon worden uitgegeven. De klant kan het uitstel vragen van zijn workshop of de omzetting van het bedrag van de workshop in een aankoopbon tot 7 dagen vóór de voorziene datum van de workshop. Indien de klant deze aanvraag doet na die termijn, zal hem geen enkel uitstel of aankoopbon meer worden toegekend.

10. Cadeaubons

De cadeaubons worden uitgegeven in de winkel of op de website. Ze zijn niet terugbetaalbaar. Het minimumbedrag bedraagt 25€.

11. Getrouwheid

Een getrouwheidskaart wordt gratis aangeboden bij elke passage aan de kassa van de koper, in ruil voor zijn persoonsgegevens. De kaart blijft in de computer, en is geldig in alle verkooppunten van Les Secrets Du Chef. De kaart is verbonden met de klantrekening op de website. Per aankoopschijf van 1 uitgegeven Euro, is 1 punt beschikbaar op de kaart. Vanaf 500 punten, zijn deze punt beschikbaar onder de vorm van aankoopbonnen van 5 Euro. De punten zijn niet omzetbaar in contant geld. De persoonsgegevens worden vergaard onder de voorwaarden voorzien in artikel 13.

12. Huwelijkslijst

Les Secrets du Chef stelt het aanleggen van huwelijkslijsten voor. De algemene gebruiksvoorwaarden zijn beschikbaar in de winkels van Les Secrets du Chef, of op de website www.lessecretsduchef.be

13. Overmacht

LSDC Franchising zal niet aansprakelijk zijn voor de totale of gedeeltelijke niet-uitvoering van haar verplichtingen krachtens de huidige overeenkomst, indien deze niet-uitvoering wordt veroorzaakt door een gebeurtenis die overmacht vormt, namelijk de aanwezigheid van informaticavirussen, in geval van verstoring of totale of gedeeltelijke staking van de postdiensten en transport-en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand.

Worden beschouwd als gevallen van overmacht : de gebeurtenissen die voldoen aan de criteria die zijn vastgesteld door de rechtspraak. Bij aanwezigheid van een gebeurtenis die een overmacht uitmaakt, zal LSDC Franchising de koper daarvan op de hoogte brengen binnen de vijf werkdagen na het zich voordoen van die gebeurtenis. Na een termijn van een maand onderbreking wegens overmacht, is het mogelijk dat LSDC Franchising de bestelling niet kan nakomen. In voorkomend geval moet zij dan de koper vergoeden.

14. Toepasselijke wetgeving / Geschillen

Voor eventuele klachten kan de klant terecht bij de Consumentendienst: 

Consumentendienst - Les Secrets du Chef

Grand Place 23/402 à 1348 - Louvain la Neuve

Telefoon: + 32 (0) 10 24 79 34 (van maandag tot vrijdag 09h-17h)

Mail : info@lessecretsduchef.be

De partijen spannen zich in om hun geschillen in der minne te regelen. Indien geen enkele minnelijke oplossing wordt gevonden, kan de koper klacht indienen bij Becommerce via het e-mailadres : info@becommerce.be.

De huidige algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Elk eventueel geschil behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Nijvel.

De verkoper kan echter afstand doen van de huidige clausule van toewijzing van bevoegdheid en, indien hij dat verkiest, dagvaarden vóór de bevoegde rechtbank krachtens het Belgisch gemeenrecht.

De consument kan altijd zijn klacht te sturen naar de ODR-platform van de Europese Comissie : http://ec.europa.eu/odr/

15. Eerbiediging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De persoonlijke gegevens die u invoert op de site van Les Secrets du Chef, kunnen voor hun exclusieve verwerking worden geregistreerd door LSDC Franchising (oprichting van een contact- en facturatiedatabase). De verwerking van deze gegevens gebeurt op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In het kader van het getrouwheidsprogramma, wedstrijden en tevredenheidsenquêtes kan de verzamelde informatie, zoals de persoonsgegevens van de klant, door LSDC Franchising worden gebruikt om de klant commerciële aanbiedingen van Secrets du Chef aan te bieden en hem op de hoogte te houden van de actualiteit van Secrets du Chef. LSDC Franchising waakt erover dat die gegevens vertrouwelijk worden behouden en niet worden meegedeeld aan eventuele commerciële partners, noch aan derden. De klant kan op elk ogenblik de schrapping of wijziging van zijn persoonsgegevens vragen door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres : info@lessecretsduchef.be. LSDC Franchising behoudt zich het recht voor om foto’s te nemen van haar culinaire demonstraties in de winkel, workshops en evenementen georganiseerd in de winkel. De foto’s waarop de klant op onvrijwillige wijze zou kunnen voorkomen, zouden kunnen worden gepubliceerd op eventuele sociale netwerken en de website www.lessecretsduchef.be. De foto’s kunnen van de website worden gehaald op eenvoudig verzoek per e-mail naar het volgende e-mailadres : info@lessecretsduchef.be.

De informatie die aan de klant wordt gevraagd, is noodzakelijk voor de verwerking van zijn bestelling, en kan worden meegedeeld aan contractuele partners van de firma (boekhouders, juristen...). Zij kan eveneens worden overgemaakt aan elke bevoegde autoriteit voor de beslechting van geschillen tussen LSDC Franchising en een van de klanten. De cookies zijn fragmenten aan informatie die zullen worden opgeslagen door uw browser op uw computer. Deze Website gebruikt cookies om u te herkennen tijdens een volgend bezoek. De cookies stellen ons in staat om informatie te vergaren over het gebruik van onze diensten, en om ze te verbeteren en aan te passen naargelang de wensen van onze bezoekers. Onze cookies verstrekken informatie betreffende de identificatie van de personen. Wanneer u toegang heeft tot de website, verzamelen de geraadpleegde servers automatisch de volgende gegevens: • het IP-adres dat u wordt toegewezen tijdens uw verbinding; • de datum en het uur van toegang tot de site; • de geraadpleegde pagina’s; • het type gebruikte browser; • het besturingsplatform en/of –systeem dat geïnstalleerd is op de PC; • de zoekmachine en de sleutelwoorden die worden gebruikt om de website terug te vinden. Deze informatie wordt slechts bewaard met het enige doeleinde om het aantal bezoeken in de verschillende secties van de website te meten en daaraan verbeteringen aan te brengen. U kunt uw browser instellen, zodat u geen cookies ontvangt tijdens het winkelen op deze website.

Indien u nog vragen heeft omtrent het beleid van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van deze on-linewinkel, gelieve onze klantendienst te contacteren.

16. Persoonsgegevens

De firma LSDC Franchising bvba, zaakvoerster van de franchise Les Secrets du Chef, met maatschappelijke zetel te Grand Place 23/402 te 1348 – Louvain-la-Neuve en waarvan het ondernemingsnummer BE 0842.155.978 is. Contactname per e-mail op : info@lessecretsduchef.be of per telefoon op +32 (0) 10/ 24 79 34 van maandag tot vrijdag van 9h00 tot 13h30 en van 14h30 tot 18h00.

17. Vervalsing

We bieden nog steeds alleen producten aan die we kopen bij de originele fabrikanten en hun groothandels. Bij twijfel over de authenticiteit van de producten kan de consument meer informatie en advies vinden op de site https://www.cecbelgique.be. Bij een vermoeden van een overtreding kan de consument altijd een klacht indienen via het aanspreekpunt.

18. Varia

Indien één of meerdere bepalingen van de huidige algemene verkoopsvoorwaarden als niet-geldig worden gehouden of verklaard in toepassing van een wet, reglement of definitieve beslissing van een bevoegde rechtsmacht, zullen de andere bepalingen al hun kracht en draagwijdte behouden.

Download onze algemene verkoopsvoorwaarden