Levering

Alle bestellingen worden verstuurd vanaf België. Voor de levering van uw bestelling doen wij een beroep op de onderneming Bpost of Mondial Relay, die levert op het adres dat is opgegeven door de klant tijdens zijn bestelling.

Van zodra uw betalingsmethode wordt gevalideerd, bereidt LSDC Franchising uw bestelling voor verzending voor.

A) TERMIJN

Voor alle artikelen die beschikbaar zijn in voorraad, zijn de volgende verzendingstermijnen en –kosten van toepassing. Voor een levering in België: na de ontvangst van uw bestelling en de betaling zullen uw producten voor de verzending worden voorbereid binnen een termijn van 48 uur (werkdagen). Deze termijnen zijn indicatief en niet contractueel. Van zodra uw bestelling onderweg is, ontvangt u een e-mail met het trackingnummer van het pakket dat u toelaat op elk ogenblik het verloop van de verzending te volgen.

Voor de afhalingen van pakketten in de leveringspunten of in de winkel wordt een geldig identiteitsbewijs geëist. Bij gebrek hieraan zullen de bestelde producten niet kunnen worden geleverd.

In het geval van een laattijdige levering, gelieve de firma in te lichten door u te richten tot de klantendienst of door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: info@lessecretsduchef.be. Indien de vertraging meer dan 7 dagen bedraagt na de voorziene leveringsdatum tijdens het bestelproces, kunt u overgaan tot een aanvraag tot terugbetaling daarvan.

In geval van afwezigheid van de koper verzekert de dienst Bpost dat hij een tweede maal langskomt. Indien het pakket bij een tweede passage nog steeds niet in ontvangst genomen wordt, zal een afleverbericht wordt achtergelaten in de brievenbus. Het pakket zal kunnen worden afgehaald binnen een door Bpost bepaalde termijn in het dichtstbijzijnde postkantoor of relaispunt, vooraleer het wordt teruggestuurd naar onze kantoren. Bovendien, zullen, in het geval van een terugzending van de bestelling - welke ook de redenen daarvan zijn - de kosten van de nieuwe en tweede verzending worden aangerekend aan de koper.

Indien eventuele vertragingen zich zouden voordoen, kan LSDC Franchising niet aansprakelijk worden gesteld, indien de koper niet up-to-date is met zijn contractuele verplichtingen (adres onvoldoende vermeld, afwezigheid van de bestemmeling, stakingen, ongunstige weersomstandigheden…).

De leveringskosten zijn gratis voor alle bestellingen van een totaalbedrag gelijk aan of hoger dan 85 Euro, BTW inbegrepen.

B) VOORBEHOUDEN

De koper moet de staat van zijn bestelling op het ogenblik van de levering controleren. U moet aan de transporteur en de Klantendienst van LSDC Franchising elk zichtbaar gebrek van het geleverde product (bijvoorbeeld: beschadigd pakket, reeds geopend pakket ...), alsook elke duidelijke tekortkoming in de dienstverlening, meedelen. Elk leveringsprobleem, evenals elk zichtbaar gebrek, moet ons snel worden gemeld (binnen een termijn van 48 H) per e-mail aan info@lessecretsduchef.be. Bij gebrek hieraan, kan de koper zich niet meer beroepen op dit gebrek.  Het overeenstemmende teruggestuurde artikel moet vervolgens bij ons aankomen binnen de twee weken na de ontvangst met de vraag tot uitwisseling of terugbetaling onder de voorwaarden voorzien in fine.

Het is mogelijk dat het pakket beschadigd is of dat de inhoud daarvan gedeeltelijk of volledig werd ontvreemd. Als u een dergelijke fout vaststelt, gelieve dit te vermelden op de bon van de transporteur en het product te weigeren door het ons terug te sturen, vergezeld van een kopie van de leveringsbon en een foto. In het geval u kennis zou nemen van deze fout na het vertrek van de transporteur, gelieve ons deze te melden per e-mail op het e-mailadres: info@lessecretsduchef.be of per aangetekend schrijven (op het volgend adres : LSDC Franchising, Grand Place 23 bus 402 te 1348 Louvain-la-Neuve) binnen een maximumtermijn van 48h (werkdagen) na de ontvangst van de bestelling. Ingeval een van onze dienstverleners-transporteur een pakket zou verliezen, zal de firma een onderzoek doen bij de betrokken diensten.

Ondanks de zorg die wordt besteed aan de voorbereiding van de bestellingen, is het mogelijk dat een product daarin ontbreekt, of dat een vergissing zich heeft voorgedaan tijdens de voorbereiding. Indien u een dergelijke vergissing vaststelt, gelieve ons deze mee te delen, ten vroegste, en, indien mogelijk, binnen de 48h (werkdagen) na de ontvangst van de bestelling. Deze melding kan per e-mail worden gedaan op het e-mailadres: info@lessecretsduchef.be of per aangetekend schrijven op het volgende adres : LSDC Franchising, Grand Place 23 bus 402 te 1348 Louvain-la-Neuve. Indien u een niet-besteld artikel of een artikel dat is stukgegaan tijdens het transport, ontvangt, dan krijgt u, op eenvoudig verzoek, een retoureticket dat u op uw pakket moet kleven. Het volstaat vervolgens om uw retourpakket in eender welk postkantoor af te geven, zonder dat u daarvoor de minste kosten moet maken.

Leveringskosten

Wij zien erop toe dat de verzending van uw bestelling gebeurt onder optimale omstandigheden. De leveringskosten van uw bestelling hangen af van het land waarnaar wij uw pakket moeten sturen. De volledige lijst met leveringsprijzen vindt u hier, onder sectie 5. Levering, punt C) Leveringskosten.

Douane

Voor de levering van uw bestelling buiten de Europese Unie is het mogelijk dat u douanerechten en/of accijnzen moet betalen. Dit hangt af van het land van bestemming. De kosten kunnen eveneens variëren van land tot land. Wij hebben geen enkele controle over de eventuele kosten die in rekening worden gebracht door de douanediensten. Deze kosten zijn te uwen laste. Het is eveneens mogelijk dat de douanediensten uw pakket openen om het te controleren. Hoewel wij uw persoonlijke levenssfeer naar beste vermogen wensen te beschermen, valt een inspectie van de douanediensten niet onder onze verantwoordelijkheid. De levering van een pakket kan uitzonderlijk worden vertraagd door een controle van de douanediensten. Voor meer informatie raden wij u aan om het douanekantoor van het land van bestemming te contacteren.

De landen van levering worden opgegeven tijdens de orderinvoer. Wij leveren in de volgende landen : België. Voor elke andere vraag tot levering in het buitenland, contacteer : info@lessecretsduchef.be