Tevredenheid / Herroepingsrecht / Terugbetaling / Ruil

Voor elke klacht, welke ook de inhoud daarvan is, is het contactadres het volgende : info@lessecretsduchef.be of per aangetekend schrijven op het volgend adres : LSDC Franchising, Grand Place 23 bus 402 te 1348 Louvain-la-Neuve (België).

Het Herroepingsrecht

In het kader van een verkoop op afstand via de website www.lessecretsduchef.be heeft de koper-consument het recht om de firma LSDC Franchising in te lichten dat hij afstand doet van de aankoop. Hij is gehouden dit te doen via aangetekend  (op het volgend adres : LSDC Franchising, Grand Place 23 bus 402 te 1348 Louvain-la-Neuve (België) of per e-mail : info@lessecretsduchef.be, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag na de leveringsdatum van de goederen. Elke aanvraag tot terugname gedaan buiten die termijn kan niet worden aanvaard. Geen enkele rechtvaardiging zal worden gevraagd aan de koper-consument.

De artikelen moet worden teruggestuurd in hun oorspronkelijke staat (niet gebruikt) ten laatste binnen 14 kalenderdagen na de mededeling van de beslissing om terug te komen op de overeenkomst. Alle toebehoren en documenten (bijsluiter, certificaat, …) die zijn verbonden aan de artikelen, moeten eveneens worden teruggestuurd. De terugzendingskosten van de artikelen zijn ten laste van de koper. De niet-gefrankeerde verzendingen zullen worden geweigerd en teruggestuurd naar de afzender. Voor elk geopend, ontzegeld, beschadigd, onvolledig, vuil of niet-conform artikel zal geen enkel herroepingsrecht worden toegekend.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht binnen de bovenvermelde termijn, indien de terugzendingsvoorwaarden worden nageleefd, verbindt LSDC Franchising zich ertoe om aan de koper het bedrag van de artikelen terug te betalen binnen de twee weken na de ontvangst van de verstuurde artikelen. Geen enkel tegoed of terugbetaling in contanten is mogelijk.

De terugbetaling gebeurt via het betaalmiddel dat bij de bestelling werd gebruikt of tenzij anders vermeld op een rekeningnummer dat door de klant werd meegedeeld. Indien u een terugbetaling verschuldigd is, zal u worden terugbetaald onder aftrek van elk bedrag dat u ons op dat ogenblik nog verschuldigd bent.

LSDC Franchising zal de artikelen terugbetalen die correct werden teruggestuurd en die beantwoorden aan de voorwaarden die hieronder zijn aangehaald (« Worden nooit teruggenomen door LSDC »). Indien een artikel dat werd teruggestuurd door de koper, wordt beschouwd als niet-conform aan de voorwaarden van terugname en dus niet wordt teruggenomen, verplicht LSDC Franchising zich ertoe om de koper te contacteren om hem te melden dat zijn artikel niet zal worden terugbetaald. De koper kan dan, naar keuze, zijn product achterlaten bij LSDC Franchising of beslissen dat zijn product naar hem wordt teruggestuurd, maar op zijn eigen kosten.

De verzendingskosten en risico’s inherent aan de terugzending blijven ten laste van de koper en zullen dus niet worden terugbetaald.

Worden nooit teruggenomen door LSDC: • De cadeaubons van Les Secrets du Chef • De artikelen beschadigd door onachtzaamheid, verkeerd gebruik of die werden hersteld door derden of door de gebruiker zelf • De boeken • Elektrisch materiaal (huishoudtoestellen) die werden geopend of gebruikt • De artikelen die volgen op een persoonlijke of bijzondere bestelling • De artikelen die kunnen bederven of verouderen (kruidenierswaren, …) • De artikelen die werden gefabriceerd of verwerkt op vraag van de koper.

Meer infos op het FOD Economie website 

Modelformulier voor herroeping 

De ruil

De koper kan de uitwisseling vragen van de bestelde artikelen. Hij moet dit doen per aangetekend schrijven (op het volgend adres : LSDC Franchising, Grand Place 23 bus 402 te 1348 Louvain-la- Neuve (België)) of per e-mail : info@lessecretsduchef.be, binnen de 14 jours werkdagen vanaf de dag na de leveringsdatum van de goederen. Elke aanvraag tot ruil die wordt gedaan na die termijn kan niet worden aanvaard.

De artikelen moeten worden teruggestuurd in hun oorspronkelijke staat (niet gebruikt) en in hun oorspronkelijke, gesloten verpakking ten laatste binnen de 14 kalenderdagen na de mededeling van zijn vraag tot uitwisseling. Alle toebehoren en documenten (bijsluiter, certificaat, …) die zijn verbonden aan de artikelen moeten eveneens worden teruggestuurd. De terugzendingskosten van de artikelen zijn ten laste van de koper. Voor elk geopend, ontzegeld, beschadigd, onvolledig, vuil of niet-conform artikel zal geen enkele mogelijkheid tot uitwisseling worden toegestaan.

Enkel de artikelen die correct werden teruggestuurd en beantwoorden aan de voorwaarden die hierboven zijn aangehaald (« Worden nooit teruggenomen door LSDC ») kunnen worden uitgewisseld. De ruil zal uitsluitend worden gedaan op voorlegging van het kasticket en het product in zijn oorspronkelijke en nieuwe verpakking, tegen een product van dezelfde of een hogere waarde. Het verschil is voor rekening van de klant.

De verzendings-en verwerkingskosten zijn ten laste van de koper. De verzendingen die niet werden gefrankeerd of de verzendingen tegen terugbetaling, zullen niet worden aanvaard.